II etap konsultacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - cześć osiedla „Lisia Góra”

Konsultacje II etap 1.jpg

Gmina Wasilków przystąpiła do II etapu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (cześć osiedla „Lisia Góra”) realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metody konsultacji:
Podczas II etapu konsultacji nastąpi wyłożenie opracowanego planu zagospodarowania osiedla „Lisia Góra” w punkcie konsultacyjnym (czerwiec – lipiec 2020 r.). Mieszkańcy będą też mogli spotkać się w lipcu i wziąć udział w warsztatach World Cafe.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego.

Czego dotyczą konsultacje w Wasilkowie?
Obszar wskazany do objęcia planem położony jest w środkowej części miasta Wasilkowa w rejonie ulicy Wojtachowskiej i Kruczej. Powierzchnia terenu wynosi ok. 20,4 ha. Przeważająca część terenu wskazana do objęcia opracowaniem planistycznym jest niezabudowana, niewykorzystywana rolniczo, na fragmencie usytuowane są obiekty o funkcji produkcyjnej (obecnie farma fotowoltaiczna). W sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, boiska sportowe, szkoła podstawowa oraz planowana jest budowa obiektu sakralnego. Położenie pomiędzy ulicą Wojtachowską a Grodzieńską, stanowiącą jedną z najważniejszych ulic w Wasilkowie, stwarza dogodne warunki komunikacyjne. Powyższe predysponuje przedmiotowy teren do dalszej zabudowy o funkcji mieszkaniowej, uzupełnionej o niezbędne usługi i infrastrukturę.

Czytaj więcej

Termin:
nie podano
Adres:
Gmina Wasilków
Kategoria:
Burmistrz informuje
Data ogłoszenia:
22.05.2020 00:00